Deklaracja Dostępności

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 8 „Bajeczka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 8 „Bajeczka”.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest: Anna Lis.
 • e-mail: wice@mpp8.starogard.pl
 • nr telefonu: 58 56 299 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 8 „Bajeczka”
 • Adres: os. Konstytucji 3 Maja 15, 83-200 Starogard Gdański
 • E-mail: sekretariat@przedszkole8.stg.pl
 • Telefon: 58 56 299 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przy wejściu głównym do przedszkola został zamontowany podjazd dla osób poruszających się na wózkach. W budynku: - brak windy, - brak oznaczeń w alfabecie Braille’a , oznaczeń kontrastowych lub druku w powiększeniu dla osób niewidomych i słabowidzących,

Udogodnienia

W budynku znajduje się plan pomieszczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dodatkowe oświadczenia

{{Informacje dodatkowe – oświadczenia}}

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: Facebook
 • Adres URL do pobrania aplikacji: https://www.facebook.com/Miejskie-Przedszkole-Publiczne-Nr-8-Bajeczka-247818078564713
Żadna strona nie została dotąd usunięta
Opublikował: Marek Knitter
Publikacja dnia: 15.03.2021, 13:29
Dokument oglądany razy: 410
Podpisał: Marek Knitter
Dokument z dnia: 09.06.2020